PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Ajuntament d’Alcoi

Declaració d'accessibilitat

L’Ajuntament d’Alcoi s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara en avant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://transparencia.alcoi.org/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web en continguts *HMTL. Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seua revisió d’accessibilitat.
 2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
 4. Existeixen continguts en moviment o *parpadeante[requisit número 2.2.2 *Pausar, detindre, ocultar d’UNE-EN 301549:2020] 
 5. La navegació per teclat és incorrecta al peu de pàgina del portal, així com en determinats elements d’algunes pàgines concretes [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2020].
 6. Existeixen errors en l’autocompletat de camps del formulari de registre d’usuari.[requisit número 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l’entrada, d’UNE-EN 301549:2020].
 7. Existeixen missatges d’estat no identificats per programari de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit número 9.4.1.3 Missatges d’estat d’UNE-EN 301549:2020].
 8. En algunes pàgines poden existir imatges que no tinguen alternativa textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’UNE-EN 301549:2019].
 9. Falta propòsit dels enllaços (en alguns contextos) [requisit número 2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2020].
 10. Existeixen algunes pàgines en les quals es poden proporcionar encapçalats més descriptius[requisit número 2.4.6 Encapçalat no textual d’UNE-EN 301549:2020].

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de juny de 2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per *Dynamic Opengov Technologies SL.

Última revisió de la declaració: Última revisió de la declaració: 21 de juny de 2022.

Observacions i dades de contacte 

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web. Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
 • A través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon 96 553 71 06.

Hi pot presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades pel departament responsable de cadascuna de les àrees establides en la web.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits indicats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’AlcoiAbre nueva ventana, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament d’Alcoi.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per el Servei de suport i Qualitat com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és d’octubre de 2021 i en aqueixa data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres s’adopten les següents mesures per a facilitar l’accessibilitat:

Utilització de text alternatiu en les imatges
Verificar que el text estiga estructurat correctament en l’esquema de la pàgina.
Proporcionar etiquetes descriptives i precises.
Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el següent enllaç: Política de privacitat 

Política de privacidad 

Skip to content